OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênpolish.dll

Thể loại: Akel
Mô tả: AkelPad (x64) language module
Kích thước tập tin: 37 Kb
Ngày tập tin: 22.07.2012 18:15
Tập tin phiên bản: 0, 0, 0, 0
Tên file gốc: Polish.dll
Tên sản phẩm: AkelPad
Sản phẩm phiên bản: 0, 0, 0, 0
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt polish.dll:


Sao chép tập tin polish.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu polish.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép polish.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép polish.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 polish.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
polish (2).ini
10kb.
01.09.2009
polish (2).ini
438kb.
09.07.2012
polish (pl).ini
13kb.
13.01.2013
polish farmers.exe
12056kb.
15.11.2022
polish.dll 1.0.0.1
204kb.
TODO:19.06.2009
polish.ini
78kb.
18.06.2011
polish.ini
7kb.
01.06.2012
polish.ini
22kb.
24.03.2008
polish.ini
0kb.
07.04.2010
polish.ini
2kb.
05.07.2010
polish.ini
69kb.
10.09.2012
polish.ini
429kb.
13.12.2008
polish.ini
66kb.
16.05.2020
polish.ini
98kb.
18.01.2022
polish.ini
122kb.
28.01.2022
polish.ini
35kb.
12.10.2014
polish.ini
71kb.
07.01.2010
polish.ini
46kb.
18.01.2010
polish.ini
67kb.
27.01.2022

polish:
ec_polish (3).ini
0kb.
25.06.2007
ec_polish.ini
0kb.
08.04.2010
kmpwiz_polish.ini
8kb.
29.06.2012
kmpwiz_polish.ini
7kb.
03.07.2008
polish_rbkp_pl.ini
160kb.
05.01.2022
ec_polish.ini
1kb.
14.11.2011
pl_rsrc_polish.dll
1972kb.
Process Lasso resources
A component of Process Lasso.
15.08.2019
Send message