OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênprivacyshadesinstaller_release_x86.exe

Thể loại: Logitech Webcam Software v2.0 (С
Mô tả: Original exe file
Kích thước tập tin: 7.02 Mb
Ngày tập tin: 12.05.2010 22:45
Tập tin phiên bản: 13.00.1104.1779
Tên file gốc: Setup.exe
Tên sản phẩm: Logitech Logitech 13.00
Tên công ty: Logitech, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt privacyshadesinstaller_release_x86.exe:


Sao chép tập tin privacyshadesinstaller_release_x86.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu privacyshadesinstaller_release_x86.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép privacyshadesinstaller_release_x86.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép privacyshadesinstaller_release_x86.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 privacyshadesinstaller_release_x86.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message