OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênptg0416.ini

Thể loại: miscellanea
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 2.25 Kb
Ngày tập tin: 22.08.2008 19:05
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ptg0416.ini:


Sao chép tập tin ptg0416.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ptg0416.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ptg0416.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ptg0416.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ptg0416.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


ptg:
ptg.dll 4, 0, 0, 14
683kb.
Directory Opus 10 Pacote de Idioma Portuguкs Europeu21.06.2012
chipsetptg.dll 1, 1, 6, 0
72kb.
Intel® Chipset Device Software installer06.12.2011
setupptg (2).dll 1.0.0.1
1170kb.
Intel® PROSet/Wireless Software Setup application05.05.2011
setupptg.dll 1.0.0.1
1187kb.
Intel® PROSet/Wireless Software Setup application02.05.2011
hotfix-ptg.exe 3
550kb.
Hotfix Package20.05.2010
hdmiptg (2).dll 1, 1, 16, 0
80kb.
Intel® Graphics Media Accelerator Driver installer21.08.2009
windowsxp-kb938596-x86-ptg.exe 6
533kb.
Hotfix Package18.12.2007
Send message