OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênq-dir_installer_uc.exe

Thể loại: a
Mô tả: Q-Dir
Q-Dir - the alternative Quad File Explorer for Windows
Kích thước tập tin: 1.21 Mb
Ngày tập tin: 09.11.2021 08:53
Tập tin phiên bản: 9,9,8,0
Nội bộ tên: Q-Dir
Tên file gốc: Q-Dir.exe
Tên sản phẩm: Q-Dir SoftwareOK.com
Sản phẩm phiên bản: 9,9,8,0
Tên công ty: Nenad Hrg (SoftwareOK.com)
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt q-dir_installer_uc.exe:


Sao chép tập tin q-dir_installer_uc.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu q-dir_installer_uc.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép q-dir_installer_uc.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép q-dir_installer_uc.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 q-dir_installer_uc.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


dir:
directdb.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
85kb.
Microsoft Direct Database API14.04.2008
kbdir.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
6kb.
Irish Keyboard Layout07.08.2004
scredir.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
26kb.
Smart Card Redirection for TS17.08.2001
vdmredir.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
51kb.
Virtual Dos Machine Network Interface Library14.04.2008
system.directoryservices.resources.chs.dll 1.0.3300.0
9kb.
29.01.2002
system.directoryservices.resources.cht.dll 1.0.3300.0
9kb.
29.01.2002
system.directoryservices.resources.es.dll 1.0.3300.0
10kb.
14.02.2002
system.directoryservices.resources.fr.dll 1.0.3300.0
11kb.
18.02.2002
system.directoryservices.resources.ger.dll 1.0.3300.0
10kb.
22.02.2002
system.directoryservices.resources.it.dll 1.0.3300.0
10kb.
18.02.2002
system.directoryservices.resources.ja.dll 1.0.3300.0
11kb.
25.01.2002
system.directoryservices.resources.kor.dll 1.0.3300.0
11kb.
29.01.2002
system.directoryservices.dll 1.0.3705.6018
84kb.
Microsoft .NET Framework build environement is Retail. SafeSync counter=027.06.2007
directdb.dll 6.00.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
137kb.
Microsoft Direct Database API17.02.2007
kbdir.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
7kb.
Irish Keyboard Layout25.03.2005
scredir.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
39kb.
Smart Card Redirection for TS17.02.2007
wdirectdb.dll 6.00.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
87kb.
Microsoft Direct Database API17.02.2007
wkbdir.dll 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
6kb.
Irish Keyboard Layout25.03.2003
wscredir.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
28kb.
Smart Card Redirection for TS17.02.2007
directdb.dll 5.50.4522.1200
57kb.
Microsoft Direct Database API11.10.2000
Send message