OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênq816650_1045.exe

Thể loại: BlueTooth Broadcom v5.1.0.3300 X
Mô tả: Samowyodrbniajcy si plik Cabinet
Kích thước tập tin: 272.85 Kb
Ngày tập tin: 18.08.2004 04:50
Tập tin phiên bản: 5.3.0016.3 (xpclnt_qfe.020226-1835)
Nội bộ tên: SFXCAB.EXE
Tên file gốc: SFXCAB.EXE
Tên sản phẩm: System operacyjny Microsoft® Windows®
Sản phẩm phiên bản: 5.3.0016.3
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt q816650_1045.exe:


Sao chép tập tin q816650_1045.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu q816650_1045.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép q816650_1045.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép q816650_1045.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 q816650_1045.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message