OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênqwindows.dll

Mô tả: C++ application development framework.
Kích thước tập tin: 0.98 Mb
Ngày tập tin: 14.12.2021 13:11
Tập tin phiên bản: 5.6.0.0
Tên file gốc: qwindows.dll
Tên sản phẩm: Qt5
Sản phẩm phiên bản: 5.6.0.0
Tên công ty: The Qt Company Ltd
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt qwindows.dll:


Sao chép tập tin qwindows.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu qwindows.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép qwindows.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép qwindows.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 qwindows.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
qwindows.dll
1204kb.
10.06.2020
qwindows.dll 5.15.2.0
1442kb.
C++ Application Development Framework06.11.2020
qwindows.dll 5.6.3.0
1455kb.
C++ application development framework.14.09.2017
qwindows.dll 5.8.0.0
1574kb.
C++ application development framework.06.01.2022
qwindows.dll 5.15.1.0
1470kb.
C++ Application Development Framework03.09.2020
qwindows.dll 5.7.0.0
1133kb.
C++ application development framework.19.06.2016
qwindows.dll 5.12.3.0
1165kb.
C++ Application Development Framework09.04.2019
qwindows.dll 5.15.2.0
1188kb.
C++ Application Development Framework08.10.2021
qwindows.dll 5.7.1.0
1039kb.
C++ application development framework.19.06.2019
qwindows.dll 6.1.0.0
737kb.
C++ Application Development Framework18.01.2022
qwindows.dll 5.15.2.0
1005kb.
C++ Application Development Framework24.12.2021
qwindows.dll 5.15.0.0
1459kb.
C++ Application Development Framework11.05.2020
qwindows.dll
855kb.
25.01.2016
qwindows.dll 5.9.2.0
1326kb.
C++ Application Development Framework02.10.2017
qwindows.dll 5.5.1.0
968kb.
C++ application development framework.05.02.2018
qwindows.dll 5.12.3.0
1420kb.
C++ Application Development Framework09.04.2019
qwindows.dll
1002kb.
27.03.2019
qwindows.dll 6.3.0.0
785kb.
C++ Application Development Framework05.04.2022
qwindows.dll 5.12.1.0
1415kb.
C++ Application Development Framework09.06.2022

qwindows:
qwindowsvistastyle.dll 5.15.2.0
141kb.
C++ Application Development Framework06.11.2020
qwindowsd.dll 5.15.2.0
4415kb.
C++ Application Development Framework06.11.2020
qwindowsvistastyled.dll 5.15.2.0
384kb.
C++ Application Development Framework06.11.2020
qwindowsvistastyle.dll 5.15.1.0
140kb.
C++ Application Development Framework03.09.2020
qwindowsd.dll 5.12.3.0
3353kb.
C++ Application Development Framework09.04.2019
qwindowsvistastyle.dll 5.12.3.0
120kb.
C++ Application Development Framework09.04.2019
qwindowsvistastyled.dll 5.12.3.0
297kb.
C++ Application Development Framework09.04.2019
qwindowsvistastyle.dll 5.15.2.0
130kb.
C++ Application Development Framework08.10.2021
qwindowsvistastyle.dll 6.1.0.0
135kb.
C++ Application Development Framework18.01.2022
Send message