OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênqwindowsvistastyled.dll

Mô tả: C++ Application Development Framework
Kích thước tập tin: 297 Kb
Ngày tập tin: 09.04.2019 13:49
Tập tin phiên bản: 5.12.3.0
Tên file gốc: qwindowsvistastyled.dll
Tên sản phẩm: Qt5
Sản phẩm phiên bản: 5.12.3.0
Tên công ty: The Qt Company Ltd.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt qwindowsvistastyled.dll:


Sao chép tập tin qwindowsvistastyled.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu qwindowsvistastyled.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép qwindowsvistastyled.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép qwindowsvistastyled.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 qwindowsvistastyled.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
qwindowsvistastyled.dll 5.15.2.0
384kb.
C++ Application Development Framework06.11.2020
Send message