OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênr4eel64a.dll

Thể loại: PENDRIVE
Mô tả: Dolby PCEE4 LFX APO x64
Kích thước tập tin: 148.23 Kb
Ngày tập tin: 11.01.2017 12:38
Tập tin phiên bản: 7.2.8000.17
Nội bộ tên: EEL64A.DLL
Tên file gốc: EEL64A.DLL
Tên sản phẩm: Dolby PCEE4 LFX APO
Sản phẩm phiên bản: 7.2.8000.17
Tên công ty: Dolby Laboratories
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt r4eel64a.dll:


Sao chép tập tin r4eel64a.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu r4eel64a.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép r4eel64a.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép r4eel64a.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 r4eel64a.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
r4eel64a.dll 7.2.7000.5
133kb.
Dolby PCEE4 LFX APO x6407.03.2011
r4eel64a.dll 7.2.7000.6
133kb.
Dolby PCEE4 LFX APO x6402.05.2011
r4eel64a.dll 7.2.8000.13
138kb.
Dolby PCEE4 LFX APO x6417.05.2012
r4eel64a.dll 7.2.8000.17
148kb.
Dolby PCEE4 LFX APO x6429.11.2017
r4eel64a.dll 7.2.8000.17
138kb.
Dolby PCEE4 LFX APO x6431.08.2012

eel:
sw_wheel.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
53kb.
SideWinder Force Feedback Wheel Device Driver17.08.2001
devexpress.xtratreelist.v10.1.dll 10.1.7.10307
600kb.
DevExpress.XtraTreeList
XtraTreeList Suite
22.02.2011
colorwheel.dll
119kb.
29.04.2012
eel32a (2).dll 6.1.6001.33
75kb.
Dolby PCEE3 LFX APO x8616.12.2009
eel32h (2).dll 6.1.6001.33
72kb.
Dolby PCEE3 HDMI LFX APO x8616.12.2009
eel64a (2).dll 6.1.6001.33
97kb.
Dolby PCEE3 LFX APO x6416.12.2009
eel64h (2).dll 6.1.6001.33
93kb.
Dolby PCEE3 HDMI LFX APO x6416.12.2009
rteel32a.dll 6.1.6001.33
75kb.
Dolby PCEE3 LFX APO x8615.12.2009
rteel64a.dll 6.1.6001.33
97kb.
Dolby PCEE3 LFX APO x6415.12.2009
eel32a.dll 7.2.7000.6
101kb.
Dolby PCEE4 LFX APO x8602.05.2011
eel64a.dll 7.2.7000.6
133kb.
Dolby PCEE4 LFX APO x6402.05.2011
r4eel32a.dll 7.2.7000.5
100kb.
Dolby PCEE4 LFX APO x8607.03.2011
rteel32a.dll 6.1.6001.33
77kb.
Dolby PCEE3 LFX APO x8608.11.2010
rteel64a.dll 6.1.6001.33
99kb.
Dolby PCEE3 LFX APO x6408.11.2010
r4eel32a.dll 7.2.7000.6
101kb.
Dolby PCEE4 LFX APO x8602.05.2011
r4eel32a.dll 7.2.8000.13
103kb.
Dolby PCEE4 LFX APO x8617.05.2012
rteel32a.dll 6.1.6001.29
72kb.
Dolby PCEE3 LFX APO x8602.07.2009
Send message