OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênr6vegas2res2.dll

Thể loại: Tom Clancy\'s Rainbow Six Vegas
Mô tả: YARTCG
BuildDate=2008-06-11 11:44:30 DebugPDBSymbol=70b3b59f-19a8-45a0-ad6c-4190b80e9f23
Kích thước tập tin: 3.5 Kb
Ngày tập tin: 11.06.2008 10:44
Tập tin phiên bản: 1.0.0.101
Nội bộ tên: R6Vegas2Res2.dll
Tên file gốc: R6Vegas2Res2.dll
Tên sản phẩm: YARTCG
Sản phẩm phiên bản: InternalBuildNo=1213199070
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt r6vegas2res2.dll:


Sao chép tập tin r6vegas2res2.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu r6vegas2res2.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép r6vegas2res2.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép r6vegas2res2.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 r6vegas2res2.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


vegas:
01_oldvegas_01.ini
0kb.
05.01.2008
01_oldvegas_02b.ini
0kb.
05.01.2008
01_oldvegas_03.ini
0kb.
05.01.2008
01_oldvegas_04.ini
0kb.
05.01.2008
01_oldvegas_05.ini
0kb.
11.02.2008
01_oldvegas_06.ini
0kb.
05.01.2008
01_oldvegas_07.ini
0kb.
05.01.2008
01_oldvegas_08.ini
0kb.
05.01.2008
01_oldvegas_skydome.ini
0kb.
05.01.2008
r6vegas2gamedefinitionresources.dll
609kb.
26.05.2008
r6vegasserverconfig.ini
4kb.
17.04.2008
sony.vegas.dll 10.0.0.469
317kb.
Sony Vegas Script Host Assembly
This assembly provides scripting support for Vegas.
03.01.2011
sony.vegas.resources (2).dll 10.0.0.469
13kb.
27.12.2010
sony.vegas.resources (3).dll 10.0.0.469
14kb.
27.12.2010
sony.vegas.resources (4).dll 10.0.0.469
15kb.
27.12.2010
vegas100.exe Version 10.0c (Build 469)
14395kb.
Vegas Pro10.04.2013
vegas100k.dll Version 10.0c (Build 469)
8570kb.
Vegas Pro03.01.2011
vegas150.exe Version 15.0 (Build 177)
26273kb.
VEGAS Pro04.01.2022
sony-vegas-pro_msetup_[89646420].exe 1.5.2.0
433kb.
MultiSetup14.01.2022
Send message