OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênra2.exe

Mô tả: Original exe file
Kích thước tập tin: 154 Kb
Ngày tập tin: 01.06.2022 22:26
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ra2.exe:


Sao chép tập tin ra2.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ra2.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ra2.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ra2.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ra2.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
ra2.cfg
1kb.
19.06.2005
ra2.exe
126kb.
25.10.2000
ra2.exe
56kb.
03.10.2005
ra2.exe
26kb.
18.01.2022
ra2.exe
133kb.
19.02.2022
ra2.exe 1.08
4392kb.
Main executable for Red Alert 216.03.2022
ra2.exe
842kb.
11.09.2022
ra2.ini
2kb.
26.09.2000
ra2.ini
2kb.
09.01.2022
ra2.ini
2kb.
10.02.2022
ra2.ini
2kb.
07.06.2022
ra2.ini
2kb.
10.06.2022
ra2.ini
0kb.
14.06.2022
ra2.ini
2kb.
02.08.2022
ra2.ini
2kb.
03.10.2022
ra2.ini
2kb.
23.12.2022
ra2.ini
2kb.
15.01.2023
ra21006en.exe 5.20
2874kb.
.RTPatch Executable08.10.2011
ra2launcher.exe 1.0.0.1
3821kb.
Command & Conquer"! Red Alert 2 and Yuri s Revenge21.06.2022
Send message