OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênrartozipconverter_setup.exe

Mô tả: RAR to ZIP Converter Setup
This installation was built with Inno Setup.
Kích thước tập tin: 1.23 Mb
Ngày tập tin: 06.04.2022 18:46
Tên sản phẩm: RAR to ZIP Converter
Tên công ty: rartozipconverter.com
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt rartozipconverter_setup.exe:


Sao chép tập tin rartozipconverter_setup.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu rartozipconverter_setup.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép rartozipconverter_setup.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép rartozipconverter_setup.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 rartozipconverter_setup.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message