OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênrascbcp.dll

Thể loại: OC
Mô tả: Remote Access PPP Callback Control Protocol
Kích thước tập tin: 6.47 Kb
Ngày tập tin: 22.09.1995 01:50
Tập tin phiên bản: 4.00
Nội bộ tên: rascbcp.dll
Tên file gốc: rascbcp.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows NT(TM) Operating System
Sản phẩm phiên bản: 4.00
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt rascbcp.dll:


Sao chép tập tin rascbcp.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu rascbcp.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép rascbcp.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép rascbcp.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 rascbcp.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message