OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênravbg64.exe

Thể loại: khjb
Mô tả: HD Audio Background Process
Kích thước tập tin: 1.4 Mb
Ngày tập tin: 16.02.2022 20:09
Tập tin phiên bản: 1, 0, 0, 253
Nội bộ tên: RtHDVBgProc.exe
Tên file gốc: RtHDVBgProc.exe
Tên sản phẩm: HD Audio Background Process
Sản phẩm phiên bản: 1, 0, 0, 253
Tên công ty: Realtek Semiconductor
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ravbg64.exe:


Sao chép tập tin ravbg64.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ravbg64.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ravbg64.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ravbg64.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ravbg64.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
ravbg64.exe 1.0.0.70
2174kb.
HD Audio Background Process03.06.2011
ravbg64.exe 1.0.0.69
2174kb.
HD Audio Background Process17.05.2011
ravbg64.exe 1.0.0.97
1184kb.
HD Audio Background Process13.06.2012
ravbg64.exe 1.0.0.14
1993kb.
HD Audio Background Process20.05.2010
ravbg64.exe 1, 0, 0, 220
1361kb.
HD Audio Background Process28.04.2015
ravbg64.exe 1, 0, 0, 258
1449kb.
HD Audio Background Process11.01.2017
ravbg64.exe 1.0.298.1
3533kb.
HD Audio Background Process15.04.2022
ravbg64.exe 1, 0, 0, 234
1386kb.
HD Audio Background Process15.07.2022
Send message