OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênravcpl64.exe

Thể loại: Audio Realtek Win7 32 Z6016373
Mô tả: Gestor de audio de alta definicao Realtek
Kích thước tập tin: 11.31 Mb
Ngày tập tin: 17.05.2011 13:17
Tập tin phiên bản: 1, 0, 0, 665
Nội bộ tên: RtHDVCpl.exe
Tên file gốc: RtHDVCpl.exe
Tên sản phẩm: Gestor de audio de alta definicao Realtek
Sản phẩm phiên bản: 1, 0, 0, 665
Tên công ty: Realtek Semiconductor
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ravcpl64.exe:


Sao chép tập tin ravcpl64.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ravcpl64.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ravcpl64.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ravcpl64.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ravcpl64.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
ravcpl64.exe 1, 0, 0, 968
13693kb.
Realtek HD audio menad~er18.06.2015
ravcpl64.exe 1, 0, 0, 813
12888kb.
Realtek HD audio menad~er23.02.2022
ravcpl64.exe 1, 0, 0, 1056
16389kb.
Realtek HD audio menad~er11.01.2017
ravcpl64.exe 1, 0, 0, 10
19114kb.
Realtek HD Audio Data Rerouter31.03.2022
ravcpl64.exe 1, 0, 0, 10
19114kb.
Realtek HD Audio Data Rerouter15.04.2022
ravcpl64.exe 1, 0, 0, 927
13352kb.
Realtek HD audio menad~er23.07.2022
Send message