OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênrev.ini

Thể loại: Counter-Strike 1.6
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 1.13 Kb
Ngày tập tin: 03.11.2012 07:12
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt rev.ini:


Sao chép tập tin rev.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu rev.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép rev.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép rev.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 rev.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
rev.ini
1kb.
13.12.2012
rev.ini
0kb.
14.01.2013
revcon (2).exe 6.0.6000.16386 built by: WinDDK
81kb.
Windows Setup API03.08.2010
revcon (2).exe 6.0.6000.16386 built by: WinDDK
87kb.
Windows Setup API17.05.2010
revcon.exe 6.0.6000.16386 built by: WinDDK
88kb.
Windows Setup API03.08.2010
revcon.exe 6.0.6000.16386 built by: WinDDK
81kb.
Windows Setup API17.05.2010
reverbstyles.ini
12kb.
10.04.2004
reverse.dll 14.0.4730.1010
20kb.
Reverse Video Detection for Asian OCR09.01.2010
reverse.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
16kb.
Windows OCR Engine - Reverse Video Detection for Asian OCR14.07.2009
revolt.exe
1099kb.
02.11.2009
revspas.exe 1.0.0.1
2098kb.
05.01.2015
revspas.exe 1.0.0.1
2116kb.
21.05.2015
revsrvbrowser.dll
146kb.
18.09.2009

rev:
brevif.dll 1.45.15.340
13kb.
Sti interface DLL for Resource Manager17.08.2001
brevif.dll 1.45.15.644
37kb.
Sti interface DLL for Resource Manager24.03.2005
iwpreviewmgr.dll 1.0.0.0
942kb.
20.08.2002
brevif (2).dll 1.45.15.644
28kb.
Sti interface DLL for Resource Manager14.07.2009
vpreview.exe 14.0.6116.5000
568kb.
Microsoft Office Visio Previewer14.09.2012
pdfpreview.dll 2.1.1.0.0
72kb.
SumatraPDF Preview Shell Extension25.09.2012
pdfprevhndlr.dll 10.1.0.534
87kb.
Adobe PDF Preview Handler06.06.2011
mmpreviewhandler64.dll 10.2.209
372kb.
Mindjet MindManager Preview Handler
MindManager 7
03.07.2012
fontpreview.dll
67kb.
29.04.2012
wzpreviewer32.exe 2.0 (32-bit)
2662kb.
WinZip Previewer (32-bit)11.04.2012
corevideo.dll 75.4.0.26
1262kb.
CoreVideo24.04.2012
kfileaudiopreview.dll
68kb.
08.10.2012
emodelreviewer.dll 13.0.0.5016
884kb.
EModelRedline Module27.09.2012
emodelreviewerres (2).dll 13.0.0.5016
195kb.
EModelRedlineRes Module27.09.2012
emodelreviewerres.dll 13.0.0.5016
197kb.
EModelRedlineRes Module27.09.2012
wpfpreviewflowcontrol.dll 21.0.0.5024
826kb.
wpfPreviewFlowControl28.09.2012
twreverse.dll 18.0.11415.100
19kb.
Reverse Video Detection for Asian OCR14.08.2011
twreverse.dll 1.0b
19kb.
Reverse Video Detection for Asian OCR27.06.2011
Send message