OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênrf-np-plugin.dll

Thể loại: Siber Systems
Mô tả: rf-np-plugin
Kích thước tập tin: 1.5 Mb
Ngày tập tin: 24.09.2012 20:13
Tập tin phiên bản: 7-7-8-8
Nội bộ tên: rf-np-plugin
Tên file gốc: rf-np-plugin.dll
Tên sản phẩm: RoboForm Plugin for Google Chrome/Opera/etc.
Sản phẩm phiên bản: 7-7-8-8
Tên công ty: Siber Systems Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt rf-np-plugin.dll:


Sao chép tập tin rf-np-plugin.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu rf-np-plugin.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép rf-np-plugin.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép rf-np-plugin.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 rf-np-plugin.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


plugin:
plugin.ocx 6.00.2600.0000 (xpclient.010817-1148)
67kb.
ActiveX Plugin OCX17.08.2001
wplugin.ocx 6.00.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
75kb.
ActiveX Plugin OCX24.03.2005
plugin.ocx 5.50.4522.1800
70kb.
ActiveX Plugin OCX20.10.2000
bthmigplugin.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
74kb.
Offline Files Migration Plugin09.07.2012
dhcpsrvmigplugin.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
124kb.
Microsoft DHCP Server Migration Lib09.07.2012
iasmigplugin.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
474kb.
NPS Migration DLL09.07.2012
wininetplugin.dll 1.0.0.1
67kb.
Migrate IE cache files09.07.2012
mediaplayer-dlmigplugin.dll 12.0.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
541kb.
Windows Media Player Downlevel Migration Plugin09.07.2012
mqmigplugin.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
123kb.
Message Queue Migration plugin DLL09.07.2012
ndismigplugin.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
153kb.
Offline Files Migration Plugin09.07.2012
bridgemigplugin.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
62kb.
Offline Files Migration Plugin09.07.2012
nlbmigplugin.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
135kb.
Offline Files Migration Plugin09.07.2012
rasmigplugin.dll 7.02.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
114kb.
Microsoft RRAS Server Migration Lib09.07.2012
sxsmigplugin.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
110kb.
Sxs Migration Plugin09.07.2012
tapimigplugin.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
99kb.
Microsoft® Windows(TM) TAPI Migration Plugin Dll09.07.2012
tlsmigplugin.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
74kb.
WMI Repository Migration Plugin09.07.2012
modemmigplugin.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
143kb.
Offline Files Migration Plugin09.07.2012
wmimigrationplugin.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
379kb.
WMI Repository Migration Plugin09.07.2012
migtestplugin.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
36kb.
Migration Test Plugin09.07.2012
audmigplugin.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
67kb.
Offline Files Migration Plugin09.07.2012
Send message