OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênrteep32a.dll

Thể loại: Aser Win7
Mô tả: Dolby PCEE3 Control Panel x86
Kích thước tập tin: 349.2 Kb
Ngày tập tin: 15.12.2009 17:26
Tập tin phiên bản: 6.1.6001.33
Nội bộ tên: EEP32A.DLL
Tên file gốc: EEP32A.DLL
Tên sản phẩm: Dolby PCEE3 Control Panel
Sản phẩm phiên bản: 6.1.6001.33
Tên công ty: Dolby Laboratories, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt rteep32a.dll:


Sao chép tập tin rteep32a.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu rteep32a.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép rteep32a.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép rteep32a.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 rteep32a.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
rteep32a.dll 6.1.6001.33
351kb.
Dolby PCEE3 Control Panel x8608.11.2010
rteep32a.dll 6.1.6001.29
340kb.
Dolby PCEE3 Control Panel x8602.07.2009

rteep:
rteep64a.dll 6.1.6001.33
364kb.
Dolby PCEE3 Control Panel x6415.12.2009
rteep64a.dll 6.1.6001.33
366kb.
Dolby PCEE3 Control Panel x6408.11.2010
rteep64a.dll 6.1.6001.29
355kb.
Dolby PCEE3 Control Panel x6402.07.2009
rteep64a.dll 6.1.6001.33
378kb.
Dolby PCEE3 Control Panel x6429.11.2017
rteep32h.dll 6.1.6001.33
349kb.
Dolby PCEE3 HDMI Control Panel x8608.11.2010
rteep64h.dll 6.1.6001.33
363kb.
Dolby PCEE3 HDMI Control Panel x6408.11.2010
rteep64a.dll 6.1.6001.33
378kb.
Dolby PCEE3 Control Panel x6411.01.2017
Send message