OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênrtnuninst32 (2).dll

Thể loại: асус
Mô tả: RTNUninst
Kích thước tập tin: 100.02 Kb
Ngày tập tin: 23.09.2010 17:46
Tập tin phiên bản: 1, 0, 0, 5
Nội bộ tên: RTNUninst.dll
Tên file gốc: RTNUninst.dll
Tên sản phẩm: RTNUninst
Sản phẩm phiên bản: 1, 0, 0, 5
Tên công ty: Realtek Semiconductor Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt rtnuninst32 (2).dll:


Sao chép tập tin rtnuninst32 (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu rtnuninst32 (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép rtnuninst32 (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép rtnuninst32 (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 rtnuninst32 (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
rtnuninst32 (2).dll 1, 0, 0, 5
92kb.
RTNUninst03.02.2010
rtnuninst32.dll 1, 0, 0, 5
99kb.
RTNUninst18.09.2012
rtnuninst32.dll 1, 0, 0, 3
92kb.
RTNUninst22.07.2009

rtnuninst:
rtnuninst64 (2).dll 1, 0, 0, 5
105kb.
RTNUninst12.06.2012
rtnuninst64.dll 1, 0, 0, 5
105kb.
RTNUninst12.06.2012
rtnuninst64 (2).dll 1, 0, 0, 5
107kb.
RTNUninst23.09.2010
rtnuninst64.dll 1, 0, 0, 3
96kb.
RTNUninst22.07.2009
Send message