OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêns3legacy.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: S3 Display Driver
Kích thước tập tin: 107.5 Kb
Ngày tập tin: 24.03.2005 19:54
Tập tin phiên bản: 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
Nội bộ tên: s3.dll
Tên file gốc: s3.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.2.3790.1830
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt s3legacy.dll:


Sao chép tập tin s3legacy.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu s3legacy.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép s3legacy.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép s3legacy.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 s3legacy.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
s3legacy.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
65kb.
S3 Display Driver17.08.2001

legacy:
barlegacy.dll 1.0.0.235
1828kb.
09.08.2012
gameuxlegacygdfs (2).dll 1.0.0.1
4141kb.
Legacy GDF resource DLL14.07.2009
opencv_legacy230.dll
1667kb.
08.10.2012
apex_clothing_legacy_x86.dll 1.0.0.1
377kb.
APEX Dynamic Link Library09.10.2012
apex_destructible_legacy_x86.dll 1.0.0.1
296kb.
APEX Dynamic Link Library09.10.2012
modellegacy.dll 4.1.0.550
581kb.
11.07.2012
api-ms-win-core-kernel32-legacy-l1-1-0 (2).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
6kb.
ApiSet Stub DLL22.08.2013
api-ms-win-core-kernel32-legacy-l1-1-0 (4).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
5kb.
ApiSet Stub DLL22.08.2013
api-ms-win-core-kernel32-legacy-l1-1-1 (2).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
4kb.
ApiSet Stub DLL22.08.2013
api-ms-win-core-kernel32-legacy-l1-1-1 (4).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
5kb.
ApiSet Stub DLL22.08.2013
api-ms-win-core-shlwapi-legacy-l1-1-0 (2).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
7kb.
ApiSet Stub DLL22.08.2013
api-ms-win-core-shlwapi-legacy-l1-1-0 (4).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
5kb.
ApiSet Stub DLL22.08.2013
api-ms-win-eventlog-legacy-l1-1-0 (2).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
3kb.
ApiSet Stub DLL22.08.2013
api-ms-win-eventing-legacy-l1-1-0 (2).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
3kb.
ApiSet Stub DLL22.08.2013
api-ms-win-core-threadpool-legacy-l1-1-0 (2).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
3kb.
ApiSet Stub DLL22.08.2013
api-ms-win-core-threadpool-legacy-l1-1-0 (4).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
3kb.
ApiSet Stub DLL22.08.2013
api-ms-win-eventlog-legacy-l1-1-0 (4).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
3kb.
ApiSet Stub DLL22.08.2013
api-ms-win-perf-legacy-l1-1-0 (2).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
3kb.
ApiSet Stub DLL22.08.2013
Send message