OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênsa7.exe

Thể loại: Flash
Mô tả: Flash Player 7
Kích thước tập tin: 466 Kb
Ngày tập tin: 05.10.2019 17:20
Tập tin phiên bản: 7.0.19.0
Nội bộ tên: Trong® Flash® Player® 7
Tên file gốc: FlashPlayer.exe
Tên sản phẩm: Shockwave Flash
Sản phẩm phiên bản: 7.0.19.0
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt sa7.exe:


Sao chép tập tin sa7.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu sa7.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép sa7.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép sa7.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 sa7.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message