OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênsaerhdlr (2).dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: WIA Scanner Driver (WIA ErrorHandler 64)
Kích thước tập tin: 10.5 Kb
Ngày tập tin: 14.07.2009 05:41
Tập tin phiên bản: 1, 0, 0, 0
Nội bộ tên: errhandler
Tên file gốc: sserrhandler.dll
Tên sản phẩm: 4
Sản phẩm phiên bản: 0,0,0,0
Tên công ty: z)
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt saerhdlr (2).dll:


Sao chép tập tin saerhdlr (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu saerhdlr (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép saerhdlr (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép saerhdlr (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 saerhdlr (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
saerhdlr (2).dll 1,6,3,0
60kb.
WIA Scanner Driver (WIA ErrorHandler)21.05.2009
saerhdlr.dll 1,6,3,0
55kb.
WIA Scanner Driver (WIA ErrorHandler 64)21.05.2009
Send message