OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênserver.dll

Thể loại: Zombie Panic
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 6.62 Mb
Ngày tập tin: 29.01.2009 09:09
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt server.dll:


Sao chép tập tin server.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu server.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép server.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép server.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 server.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
server (2).dll
4953kb.
10.05.2008
server (2).dll
7792kb.
01.06.2006
server (2).dll
372kb.
10.02.2006
server (2).dll 1, 0, 0, 1
548kb.
server Module09.10.2001
server (2).dll
7020kb.
06.05.2009
server (2).dll
330kb.
15.08.2003
server.cfg
1kb.
30.09.2011
server.cfg
0kb.
08.08.2009
server.cfg
1kb.
19.10.2007
server.cfg
1kb.
06.04.2008
server.cfg
2kb.
23.11.2011
server.cfg
15kb.
14.01.2022
server.cfg
2kb.
09.11.2011
server.cfg
5kb.
28.01.2022
server.cfg
1kb.
03.02.2022
server.cfg
1kb.
27.02.2022
server.cfg
2kb.
03.03.2022
server.cfg
0kb.
22.04.2022
server.cfg
0kb.
24.04.2022
server.cfg
1kb.
08.05.2022

server:
dmserver.dll 2600.5512.503.0
23kb.
Logical Disk Manager service dll14.04.2008
dmserver.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
37kb.
Logical Disk Manager Service17.02.2007
microsoft.visualstudio.tools.applications.server 10.0.31007.0
197kb.
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.dll30.08.2012
microsoft.visualstudio.tools.applications.server 10.0.31007.0
55kb.
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.dll30.08.2012
microsoft.windows.applicationserver.applications 4.0.30319.1 built by: RTMRel
61kb.
Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD766
27.07.2012
microsoft.web.ftpserver (2).dll 6.1.7600.16385
28kb.
FTPSVC Managed Extensibility Support14.07.2009
wmi-appserver.dll 7.5.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
377kb.
WMI Provider14.07.2009
sortserver2003compat (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
50kb.
Sort Version Server 200314.07.2009
sbeserverps (2).dll 0.9.0.0
28kb.
SBEServerPS14.07.2009
wmi-appserver.dll 7.5.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
240kb.
WMI Provider14.07.2009
sortserver2003compat (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
38kb.
Sort Version Server 200314.07.2009
namecontrolserver.exe 14.0.4751.1000
87kb.
Microsoft Office Contact Retriever14.09.2012
server.exe 2.1.0.0
400kb.
20.09.2012
microsoft.synchronization.data.server.dll 1.0.1208.0
113kb.
Microsoft.Synchronization.Data.Server
Server side components for 'Microsoft Synchronization Services for ADO.NET'.
24.09.2012
microsoft.synchronization.data.sqlserverce.dll 3.5.5692.0
93kb.
Microsoft.Synchronization.Data.SqlServerCe
Microsoft SQL Server Compact
24.09.2012
chartfx.clientserver.core.dll 6.2.1637.00001
2635kb.
ChartFX Client Server
ActiveX Component used in VB, Delphi, etc.
03.07.2012
servertool.exe 6.0.200.2
33kb.
Java(TM) Platform SE binary27.06.2012
cookcomputing.xmlrpcserverv2.dll 0.0.0.0
40kb.
XML-RPC.NET Server
Requires .NET 2.0 or later
07.07.2012
httpserver.dll 1.0.0.0
130kb.
HttpServer07.07.2012
adminserver.dll
444kb.
14.11.2003
Send message