OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênshfolder.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: Shell Folder Service
Kích thước tập tin: 22 Kb
Ngày tập tin: 07.08.2004 03:18
Tập tin phiên bản: 6.00.2600.0000 (xpclient.010817-1148)
Nội bộ tên: shfolder
Tên file gốc: shfolder.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.00.2600.0000
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt shfolder.dll:


Sao chép tập tin shfolder.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu shfolder.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép shfolder.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép shfolder.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 shfolder.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
shfolder (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
10kb.
Shell Folder Service14.07.2009
shfolder (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
7kb.
Shell Folder Service14.07.2009
shfolder.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
25kb.
Shell Folder Service14.04.2008
shfolder.dll 6.00.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
34kb.
Shell Folder Service24.03.2005
shfolder.dll 5.50.4522.1800
23kb.
Shell Folder Service20.10.2000
shfolder.dll 5.50.4027.300
22kb.
Shell Folder Service28.03.2011
shfolder.dll 5.00.2919.200
21kb.
Shell Folder Service25.01.2002
shfolder.dll 5.00.2919.200
21kb.
Shell Folder Service26.04.2000
shfolder.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
11kb.
Shell Folder Service12.04.2018
shfolder.exe 5.50.4027.300
115kb.
Win32 Cabinet Self-Extractor23.01.2001

shfolder:
wshfolder.dll 6.00.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
25kb.
Shell Folder Service24.03.2005
Send message