OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênsleep (2).exe

Thể loại: DRIVER for Asus P81IJ
Mô tả: Original exe file
Kích thước tập tin: 36 Kb
Ngày tập tin: 17.12.2002 19:59
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt sleep (2).exe:


Sao chép tập tin sleep (2).exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu sleep (2).exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép sleep (2).exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép sleep (2).exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 sleep (2).exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
sleep.exe 1, 0, 0, 1
124kb.
Sleep MFC Application13.01.2022
sleep.exe
18kb.
11.04.2022
sleeping dogs.exe 1, 1, 0, 2100
16382kb.
Steam Application Support Library
neilk_s3main
14.05.2022

sleep:
microsoft-windows-sleepstudy-events.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
7kb.
Microsoft-Windows-SleepStudy-Events Resources12.04.2018
nosleep.dll
3kb.
22.08.2008
nosleep2.0.exe 2.0.0.7
224kb.
NoSleep2.0
Keep your computer from locking due to inactivity, .NET version
19.08.2022
ben & gwen sleepless night.exe 2020.1.0.2800068
625kb.
30.12.2022
Send message