OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênsmiengine.dll

Thể loại: Windows 7
Mô tả: WMI Configuration Core
Kích thước tập tin: 0.67 Mb
Ngày tập tin: 21.11.2010 04:17
Tập tin phiên bản: 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Nội bộ tên: SmiEngine.dll
Tên file gốc: SmiEngine.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.1.7601.17514
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt smiengine.dll:


Sao chép tập tin smiengine.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu smiengine.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép smiengine.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép smiengine.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 smiengine.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
smiengine (2).dll 6.1.7601.17592 (win7sp1_gdr.110408-1631)
682kb.
WMI Configuration Core09.04.2011
smiengine.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
681kb.
WMI Configuration Core09.07.2012
smiengine.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
912kb.
WMI Configuration Core21.11.2010
smiengine.dll 6.1.7601.17592 (win7sp1_gdr.110408-1631)
912kb.
WMI Configuration Core09.04.2011
smiengine.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
912kb.
WMI Configuration Core14.07.2009
smiengine.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
827kb.
WMI Configuration Core12.04.2018
Send message