OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênsony.mediasoftware.clrshared.dll

Thể loại: Sony Vegas
Mô tả: clrshared
Shared or common CLR code for various projects.
Kích thước tập tin: 373.34 Kb
Ngày tập tin: 03.01.2011 09:01
Tập tin phiên bản: 2.4.4013.22949
Nội bộ tên: Sony.MediaSoftware.clrshared.dll
Tên file gốc: Sony.MediaSoftware.clrshared.dll
Sản phẩm phiên bản: 2.4.4013.22949
Tên công ty: Sony Creative Software Inc
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt sony.mediasoftware.clrshared.dll:


Sao chép tập tin sony.mediasoftware.clrshared.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu sony.mediasoftware.clrshared.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép sony.mediasoftware.clrshared.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép sony.mediasoftware.clrshared.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 sony.mediasoftware.clrshared.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
sony.mediasoftware.clrshared.resources (2).dll 2.4.4013.22949
68kb.
clrshared
Shared or common CLR code for various projects.
27.12.2010
sony.mediasoftware.clrshared.resources (4).dll 2.4.4013.22949
76kb.
clrshared
Shared or common CLR code for various projects.
27.12.2010
sony.mediasoftware.clrshared.resources.dll 13.0.0.453
62kb.
clrshared
Shared or common CLR code for various projects.
05.06.2015

sony:
sonypi.dll 1.5.090699
112kb.
Sony Programmable I/O Control DLL
SpecialBuild: 1.5.090699
17.08.2001
sonync.dll Version 1.00.990421
112kb.
Sony Notebook Cotrol DLL17.08.2001
sonymvcap.dll 3.0.0.0
52kb.
Ulead Capture Plug-in for Sony MMV MPEG file.
Ulead Capture Plug-in for support Sony MMV device.
21.07.2011
m64_sony (2).dll
4kb.
21.02.1997
sony.capture.dll 10.0.0.469
229kb.
Sony Vegas Capture Assembly
This assembly provides video capture support for Vegas.
03.01.2011
sony.capture.resources (2).dll 10.0.0.469
36kb.
27.12.2010
sony.capture.resources (4).dll 10.0.0.469
40kb.
27.12.2010
sony.mediasoftware.deviceexp.dll 1.0.4013.23496
229kb.
DeviceExp
Sony Device Explorer
03.01.2011
sony.mediasoftware.deviceexp.resources (2).dll 1.0.4013.23496
88kb.
27.12.2010
sony.mediasoftware.deviceexp.resources (4).dll 1.0.4013.23496
92kb.
27.12.2010
sony.mediasoftware.externalvideodevice.dll 10.0.0.469
109kb.
External Video Device Assembly
This assembly provides support for external video devices.
03.01.2011
sony.mediasoftware.mediamgr.resources (2).dll 2.4.4013.22963
696kb.
MediaMgr
Sony Media Manager Plug-in
27.12.2010
sony.mediasoftware.mediamgr.resources (3).dll 2.4.4013.22963
784kb.
MediaMgr
Sony Media Manager Plug-in
27.12.2010
sony.mediasoftware.mediamgr.resources.dll 2.4.4013.22963
780kb.
MediaMgr
Sony Media Manager Plug-in
27.12.2010
sony.mediasoftware.skins.dll 10.0.0.469
65kb.
Sony.MediaSoftware.Skins03.01.2011
sony.mediasoftware.textgen.coregraphics.dll 1.0.0.1995
608kb.
CoreGraphics27.12.2010
sony.mediasoftware.textgen.coregraphics.resource 1.0.0.1995
32kb.
CoreGraphics27.12.2010
Send message