OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênstart.ini

Thể loại: miscellanea
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 0.13 Kb
Ngày tập tin: 02.11.2009 16:25
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt start.ini:


Sao chép tập tin start.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu start.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép start.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép start.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 start.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
start.cfg
0kb.
16.03.2007
start.cfg
0kb.
25.05.2006
start.exe 3, 1, 0, 0
57kb.
proxy
Run batch files by proxy
18.03.2012
start.exe 1, 0, 0, 3
56kb.
CTCDRun
CD Autorun Utility
13.04.2006
start.exe 7.5.1004.0
2763kb.
AutoPlay Application
Created with AutoPlay Media Studio
29.10.2008
start.exe
3773kb.
23.02.2006
start.exe 305.0.113.3
1826kb.
Siemens Installer Assistant®03.12.2016
start.ini
0kb.
20.06.2002
start.ini
1kb.
22.02.2007
startcommentary.cfg
0kb.
03.06.2009
startcredits.cfg
0kb.
03.06.2009
starter.exe 1, 0, 0, 1
220kb.
Starter MFC Application12.10.2000
starter.ini
0kb.
20.06.2007
starthtm.exe 7, 1, 0, 1
445kb.
StartHtm MFC
This program is html-manual installer.
25.03.2010
starthtm.ini
9kb.
05.04.2010
startmenu.dll
8kb.
06.07.2009
startmenu.dll
7kb.
29.03.2009
startpage.dll 1.0.0.0
18kb.
StartPage
StartPage Plugin For FlashDevelop.
22.12.2011
starttiledata.dll 10.0.17134.619 (WinBuild.160101.0800)
5494kb.
Start Tile Data InProc Server16.02.2019

start:
hotstartuseragent (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
27kb.
Microsoft Windows HotStart User Agent21.11.2010
hotstartuseragent.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
27kb.
Microsoft Windows HotStart User Agent21.11.2010
pastarter.exe 1.8.1.1
218kb.
PowerArchiver Starter19.09.2012
xtremerestart.exe 3, 0, 0, 1
238kb.
Xtreme Restarter21.09.2012
startupmanagerhelper.dll 2.4.0.5
413kb.
Strartup Manager Library
Part of Auslogics BoostSpeed
17.08.2012
startupmanager.exe 2.4.0.5
789kb.
Startup Manager
Part of Auslogics BoostSpeed
17.08.2012
start_service.exe
225kb.
07.07.2012
1cestart.exe 8.2.15.310
334kb.
1cestart
1C:Enterprise 8.2 1cestart application
10.04.2012
nextstart.exe 12.02.0686
7606kb.
NextSTART24.03.2012
sbstart.exe 9.1.0.59
55kb.
Starter for sandboxed applications09.12.2010
kded_winstartmenu.dll
119kb.
08.10.2012
kdostartupconfig4.exe
40kb.
08.10.2012
kstartupconfig4.exe
19kb.
08.10.2012
kwinstartmenu.exe
126kb.
08.10.2012
hstart64.exe 4.1.0.0
122kb.
Hidden Start (64-bit)12.03.2012
hstart.exe 4.1.0.0
105kb.
Hidden Start (32-bit)12.03.2012
Send message