OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênsteam006.dll

Mô tả: ICU Data DLL
http://icu-project.org
Kích thước tập tin: 9.49 Mb
Ngày tập tin: 27.11.2012 17:57
Tập tin phiên bản: 4, 6, 0, 0
Tên file gốc: icudt46.dll
Tên sản phẩm: International Components for Unicode
Sản phẩm phiên bản: 4, 6, 0, 0
Tên công ty: The ICU Project
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt steam006.dll:


Sao chép tập tin steam006.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu steam006.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép steam006.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép steam006.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 steam006.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


steam:
steam (2).dll 2.0.0.0
3256kb.
Steam Client Engine26.09.2003
steam.dll 2.0.0.0
3376kb.
Steam Client Engine12.12.2003
filesystem_steam (2).dll
132kb.
26.09.2003
filesystem_steam.dll
120kb.
14.11.2003
steamui.dll
1368kb.
26.09.2003
steam.exe 1.0.0.0
936kb.
Steam28.09.2012
steam_dev.exe
168kb.
28.09.2012
steamengine.exe
136kb.
28.09.2012
steam (2).dll 2.0.0.0
414kb.
Steam Client Engine05.06.2010
steam (4).dll 2.0.0.0
304kb.
Steam Client Engine23.12.2007
steamclient (2).dll 3, 0, 0, 1
5730kb.
Steamclient.dll03.06.2011
steamclient (3).dll
351kb.
29.04.2009
steamclient.dll
1657kb.
11.07.2011
steam.dll 2.0.1100.464
2885kb.
Steam Client Engine03.06.2011
steam_api.dll 1, 0, 0, 1
68kb.
Steam Client API18.10.2012
steam_api.dll
125kb.
10.10.2012
steamapiupdater.dll 1.0.0.0
1266kb.
Steam Game Updater09.10.2012
steam_rld.ini
1kb.
26.10.2012
steam_api.dll 1, 0, 0, 1
118kb.
Steam Client API26.10.2012
steam_api.dll 1, 0, 0, 1
126kb.
Steam Client API27.10.2012
Send message