OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênsteam_rld.ini

Thể loại: Dishonored
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 0.76 Kb
Ngày tập tin: 26.10.2012 12:54
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt steam_rld.ini:


Sao chép tập tin steam_rld.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu steam_rld.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép steam_rld.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép steam_rld.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 steam_rld.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
steam_rld.ini
1kb.
31.01.2022
steam_rld.ini
1kb.
21.02.2022
steam_rld.ini
1kb.
22.04.2022
steam_rld.ini
1kb.
26.03.2013
steam_rld.ini
1kb.
05.07.2022
steam_rld.ini
1kb.
15.12.2022
steam_rld.ini
1kb.
08.01.2023
steam_rld.ini.ini
1kb.
08.09.2022

steam:
steam (2).dll 2.0.0.0
3256kb.
Steam Client Engine26.09.2003
steam.dll 2.0.0.0
3376kb.
Steam Client Engine12.12.2003
filesystem_steam (2).dll
132kb.
26.09.2003
filesystem_steam.dll
120kb.
14.11.2003
steamui.dll
1368kb.
26.09.2003
steam.exe 1.0.0.0
936kb.
Steam28.09.2012
steam_dev.exe
168kb.
28.09.2012
steamengine.exe
136kb.
28.09.2012
steam (2).dll 2.0.0.0
414kb.
Steam Client Engine05.06.2010
steam (4).dll 2.0.0.0
304kb.
Steam Client Engine23.12.2007
steamclient (2).dll 3, 0, 0, 1
5730kb.
Steamclient.dll03.06.2011
steamclient (3).dll
351kb.
29.04.2009
steamclient.dll
1657kb.
11.07.2011
steam.dll 2.0.1100.464
2885kb.
Steam Client Engine03.06.2011
steam_api.dll 1, 0, 0, 1
68kb.
Steam Client API18.10.2012
steam_api.dll
125kb.
10.10.2012
steamapiupdater.dll 1.0.0.0
1266kb.
Steam Game Updater09.10.2012
steam_api.dll 1, 0, 0, 1
118kb.
Steam Client API26.10.2012
steam_api.dll 1, 0, 0, 1
126kb.
Steam Client API27.10.2012
Send message