OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênstorm.dll

Thể loại: Diablo 2 Expansion
Mô tả: Storm Library
Kích thước tập tin: 260.05 Kb
Ngày tập tin: 29.01.2004 21:50
Tập tin phiên bản: 1.08b
Tên file gốc: Storm.dll
Tên công ty: Blizzard Entertainment
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt storm.dll:


Sao chép tập tin storm.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu storm.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép storm.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép storm.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 storm.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
storm.dll 1.09
332kb.
Storm Library19.03.2011
storm.dll 1.16.1
400kb.
Storm Library10.01.2009
storm.dll 1.15.2
400kb.
Storm Library16.12.2012
storm.dll 1.08
216kb.
Storm Library26.06.1999
storm3dv2.dll 1, 0, 0, 7676
717kb.
Storm3Dv2 Dynamic Link Library31.07.2009
storm3dv2_pb.dll 1, 0, 0, 8352
717kb.
Storm3Dv2 Dynamic Link Library31.07.2009
stormigplugin (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
226kb.
Microsoft Storage Migration Plug-in14.07.2009
stormigplugin (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
202kb.
Microsoft Storage Migration Plug-in14.07.2009
stormigplugin.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
226kb.
Microsoft Storage Migration Plug-in21.11.2010
stormigplugin.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
202kb.
Microsoft Storage Migration Plug-in21.11.2010
stormrise.exe 1, 0, 0, 0
2449kb.
Stormrise
SpecialBuild: CFG_PC CFG_LIVE _CRT_SECURE_NO_DEPRECATE WIN32 _WINDOWS _USRDLL _WINDLL _WIN32_WINNT=0x0500 NDEBUG CFG_FINAL CFG_RETAIL CFG_NAME=final CFG_CONSOLE_TOOLS BUILD_NAME=Rc1-Pc BUILD_NUMBER=3 CHANGE_LIST_NUMBER=108207
05.03.2009
stormrise.exe.cfg
0kb.
27.02.2009

storm:
mmbrainstormaddin.dll 10.2.209.0
321kb.
MMBrainstorming
MindManager Brainstorming AddIn
03.07.2012
mmbrainstormaddin.resources.dll 10.2.209.0
10kb.
MMBrainstorming
MindManager Brainstorming AddIn
03.07.2012
sky_stormy1.ini
4kb.
23.02.2009
sky_stormy2.ini
5kb.
23.02.2009
sky_stormylight.ini
3kb.
23.02.2009
sky_stormysea.ini
1kb.
23.02.2009
sky_stormysky.ini
3kb.
23.02.2009
soulstorm.exe 1, 4, 0, 0
9564kb.
29.12.2012
Send message