OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênstringtable_enu.ini

Thể loại: miscellanea
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 13.26 Kb
Ngày tập tin: 24.01.2010 21:28
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt stringtable_enu.ini:


Sao chép tập tin stringtable_enu.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu stringtable_enu.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép stringtable_enu.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép stringtable_enu.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 stringtable_enu.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


stringtable:
stringtable_esm.ini
15kb.
16.12.2009
stringtable (100).ini
17kb.
18.09.2010
stringtable (101).ini
17kb.
18.09.2010
stringtable (107).ini
15kb.
18.09.2010
stringtable (108).ini
16kb.
18.09.2010
stringtable (10).ini
181kb.
18.09.2010
stringtable (117).ini
14kb.
18.09.2010
stringtable (11).ini
169kb.
18.09.2010
stringtable (12).ini
148kb.
18.09.2010
stringtable (13).ini
147kb.
18.09.2010
stringtable (14).ini
81kb.
18.09.2010
stringtable (15).ini
85kb.
18.09.2010
stringtable (16).ini
65kb.
18.09.2010
stringtable (17).ini
57kb.
18.09.2010
stringtable (18).ini
52kb.
18.09.2010
stringtable (22).ini
59kb.
18.09.2010
stringtable (23).ini
65kb.
18.09.2010
stringtable (24).ini
58kb.
18.09.2010
stringtable (25).ini
56kb.
18.09.2010
Send message