OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênswcdepends.exe

Thể loại: Unity Setup
Mô tả: JAR Launcher
PrivateBuild: release build
Kích thước tập tin: 104 Kb
Ngày tập tin: 06.09.2012 15:52
Tập tin phiên bản: 3,0,0,0
Nội bộ tên: љ;
Tên file gốc: launcher.exe
Tên sản phẩm: Adobe Flex
Sản phẩm phiên bản: 3,0,0,0
Tên công ty: Adobe Systems Incorporated
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt swcdepends.exe:


Sao chép tập tin swcdepends.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu swcdepends.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép swcdepends.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép swcdepends.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 swcdepends.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message