OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênsyssetup.dll

Mô tả: Windows NT System Setup
Kích thước tập tin: 0.94 Mb
Ngày tập tin: 04.08.2004 10:56
Tập tin phiên bản: 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Nội bộ tên: SYSSETUP.DLL
Tên file gốc: SYSSETUP.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.1.2600.2180
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt syssetup.dll:


Sao chép tập tin syssetup.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu syssetup.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép syssetup.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép syssetup.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 syssetup.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
syssetup (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
15kb.
Windows NT System Setup21.11.2010
syssetup (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
17kb.
Windows NT System Setup21.11.2010
syssetup.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
967kb.
Windows NT System Setup14.04.2008
syssetup.dll 5.2.3790.4226 (srv03_sp2_qfe.080128-1204)
1269kb.
Windows NT System Setup18.06.2012
syssetup.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
15kb.
Windows NT System Setup21.11.2010
syssetup.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
17kb.
Windows NT System Setup21.11.2010
syssetup.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
19kb.
Windows NT System Setup12.04.2018
syssetup.dll 4.00
191kb.
Windows NT System Setup22.09.1995
syssetup.dll 10.0.22000.1 (WinBuild.160101.0800)
40kb.
Windows NT System Setup24.02.2022
syssetup.dll 10.0.21996.1 (WinBuild.160101.0800)
15kb.
Windows NT System Setup15.03.2022
syssetup.dll 10.0.19041.1 (WinBuild.160101.0800)
19kb.
Windows NT System Setup14.09.2022

syssetup:
wsyssetup.dll 5.2.3790.4226 (srv03_sp2_qfe.080128-1204)
1028kb.
Windows NT System Setup29.01.2008
Send message