OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênsystem.data.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: Microsoft .NET Framework build environement is Retail. SafeSync counter=0
Kích thước tập tin: 1.13 Mb
Ngày tập tin: 27.06.2007 19:28
Tập tin phiên bản: 1.0.3705.6018
Nội bộ tên: System.Data.dll
Tên file gốc: System.Data.dll
Tên sản phẩm: Microsoft (R) .NET Framework
Sản phẩm phiên bản: 1.0.3705.6018
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt system.data.dll:


Sao chép tập tin system.data.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu system.data.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép system.data.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép system.data.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 system.data.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
system.data (2).dll 4.0.30319.237 (RTMGDR.030319-2300)
2905kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD234
17.05.2011
system.data (2).dll 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
2859kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
21.11.2010
system.data (2).dll 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
3023kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
21.11.2010
system.data (2).dll 4.0.0.0
831kb.
05.09.2012
system.data (2).dll 3.0.40818.0
696kb.
System.Data.dll05.09.2012
system.data (3).dll 2.0.5.0
690kb.
05.09.2012
system.data (3).dll 3.0.40818.0
649kb.
System.Data.dll05.09.2012
system.data.common.dll 4.700.21.26205
932kb.
System.Data.Common09.11.2021
system.data.common.dll 4.8.3761.0
29kb.
System.Data.Common28.03.2019
system.data.common.dll 4.7.3062.0
29kb.
System.Data.Common26.03.2018
system.data.common.dll 4.700.19.60801
2845kb.
System.Data.Common07.05.2020
system.data.datasetextensions (2).dll 4.0.0.0
27kb.
05.09.2012
system.data.datasetextensions.dll 4.0.30319.1 built by: RTMRel
49kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD766
11.08.2012
system.data.datasetextensions.dll 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1
52kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD247
21.11.2010
system.data.datasetextensions.dll 3.5.0.0
25kb.
05.09.2012
system.data.datasetextensions.dll 3.5.21022.8
26kb.
System.Data.DataSetExtensions.dll05.09.2012
system.data.datasetextensions.dll 3.5.30729.6387 built by: Win8RTM
52kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD424
05.01.2022
system.data.datasetextensions.dll 4.700.21.26205
14kb.
System.Data.DataSetExtensions13.05.2021
system.data.datasetextensions.dll 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
70kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD438
28.03.2019
system.data.datasetextensions.dll 4.7.3062.0 built by: NET472REL1
70kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD404
26.03.2018

system:
system.configuration.install.resources.chs.dll 1.0.3300.0
24kb.
29.01.2002
system.configuration.install.resources.cht.dll 1.0.3300.0
24kb.
29.01.2002
system.configuration.install.resources.es.dll 1.0.3300.0
16kb.
14.02.2002
system.configuration.install.resources.fr.dll 1.0.3300.0
16kb.
18.02.2002
system.configuration.install.resources.ger.dll 1.0.3300.0
16kb.
22.02.2002
system.configuration.install.resources.it.dll 1.0.3300.0
16kb.
18.02.2002
system.configuration.install.resources.ja.dll 1.0.3300.0
28kb.
25.01.2002
system.configuration.install.resources.kor.dll 1.0.3300.0
16kb.
29.01.2002
system.configuration.install.dll 1.0.3705.6018
76kb.
Microsoft .NET Framework build environement is Retail. SafeSync counter=027.06.2007
system.data.resources.chs.dll 1.0.3300.0
104kb.
29.01.2002
system.data.resources.cht.dll 1.0.3300.0
108kb.
29.01.2002
system.data.resources.es.dll 1.0.3300.0
116kb.
14.02.2002
system.data.resources.fr.dll 1.0.3300.0
120kb.
18.02.2002
system.data.resources.ger.dll 1.0.3300.0
120kb.
22.02.2002
system.data.resources.it.dll 1.0.3300.0
116kb.
18.02.2002
system.data.resources.ja.dll 1.0.3300.0
128kb.
25.01.2002
system.data.resources.kor.dll 1.0.3300.0
124kb.
29.01.2002
system.design.resources.chs.dll 1.0.3300.0
208kb.
29.01.2002
system.design.resources.cht.dll 1.0.3300.0
144kb.
29.01.2002
Send message