OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênsystem.data.resources.chs.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 104 Kb
Ngày tập tin: 29.01.2002 01:42
Tập tin phiên bản: 1.0.3300.0
Nội bộ tên: System.Data.resources
Tên file gốc: System.Data.resources.dll
Tên sản phẩm: Microsoft (R) .NET Framework
Sản phẩm phiên bản: 1.0.3705.0
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt system.data.resources.chs.dll:


Sao chép tập tin system.data.resources.chs.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu system.data.resources.chs.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép system.data.resources.chs.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép system.data.resources.chs.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 system.data.resources.chs.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


system:
system.configuration.install.resources.chs.dll 1.0.3300.0
24kb.
29.01.2002
system.configuration.install.resources.cht.dll 1.0.3300.0
24kb.
29.01.2002
system.configuration.install.resources.es.dll 1.0.3300.0
16kb.
14.02.2002
system.configuration.install.resources.fr.dll 1.0.3300.0
16kb.
18.02.2002
system.configuration.install.resources.ger.dll 1.0.3300.0
16kb.
22.02.2002
system.configuration.install.resources.it.dll 1.0.3300.0
16kb.
18.02.2002
system.configuration.install.resources.ja.dll 1.0.3300.0
28kb.
25.01.2002
system.configuration.install.resources.kor.dll 1.0.3300.0
16kb.
29.01.2002
system.configuration.install.dll 1.0.3705.6018
76kb.
Microsoft .NET Framework build environement is Retail. SafeSync counter=027.06.2007
system.data.resources.cht.dll 1.0.3300.0
108kb.
29.01.2002
system.data.resources.es.dll 1.0.3300.0
116kb.
14.02.2002
system.data.resources.fr.dll 1.0.3300.0
120kb.
18.02.2002
system.data.resources.ger.dll 1.0.3300.0
120kb.
22.02.2002
system.data.resources.it.dll 1.0.3300.0
116kb.
18.02.2002
system.data.resources.ja.dll 1.0.3300.0
128kb.
25.01.2002
system.data.resources.kor.dll 1.0.3300.0
124kb.
29.01.2002
system.data.dll 1.0.3705.6018
1152kb.
Microsoft .NET Framework build environement is Retail. SafeSync counter=027.06.2007
system.design.resources.chs.dll 1.0.3300.0
208kb.
29.01.2002
system.design.resources.cht.dll 1.0.3300.0
144kb.
29.01.2002
Send message