OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênsystem.windows.forms.dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: .NET Framework
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD538
Kích thước tập tin: 4.8 Mb
Ngày tập tin: 11.08.2012 03:05
Tập tin phiên bản: 4.0.30319.278 built by: RTMGDR
Nội bộ tên: System.Windows.Forms.dll
Tên file gốc: System.Windows.Forms.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® .NET Framework
Sản phẩm phiên bản: 4.0.30319.278
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt system.windows.forms.dll:


Sao chép tập tin system.windows.forms.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu system.windows.forms.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép system.windows.forms.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép system.windows.forms.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 system.windows.forms.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
system.windows.forms (2).dll 2.0.50727.5460 (Win7SP1GDR.050727-5400)
4908kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
22.03.2012
system.windows.forms (2).dll 2.0.50727.5456 (Win7SP1GDR.050727-5400)
4908kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
04.01.2012
system.windows.forms (2).dll 4.0.0.0
2955kb.
05.09.2012
system.windows.forms (3).dll 2.0.50727.5724 (QFE.050727-5700)
4908kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
22.03.2012
system.windows.forms (3).dll 2.0.50727.5710 (QFE.050727-5700)
4908kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
04.01.2012
system.windows.forms (4).dll 2.0.50727.5724 (QFE.050727-5700)
4908kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
22.03.2012
system.windows.forms (4).dll 2.0.50727.5710 (QFE.050727-5700)
4908kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
04.01.2012
system.windows.forms (5).dll 4.0.30319.278 built by: RTMGDR
4912kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD538
15.03.2012
system.windows.forms (6).dll 4.0.30319.278 built by: RTMGDR
4912kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD538
15.03.2012
system.windows.forms.datavisualization.design (2 4.0.30319.1
68kb.
System.Windows.Forms.DataVisualization.Design.dll18.03.2010
system.windows.forms.datavisualization.design.dl 4.0.30319.1
68kb.
System.Windows.Forms.DataVisualization.Design.dll11.08.2012
system.windows.forms.datavisualization.design.dl 4.8.3761.0
80kb.
System.Windows.Forms.DataVisualization.Design.dll28.03.2019
system.windows.forms.datavisualization.design.dl 4.7.3062.0
80kb.
System.Windows.Forms.DataVisualization.Design.dll26.03.2018
system.windows.forms.datavisualization.dll 4.0.30319.1
1671kb.
System.Windows.Forms.DataVisualization.dll11.08.2012
system.windows.forms.datavisualization.dll 4.0.0.0
38kb.
05.09.2012
system.windows.forms.datavisualization.dll 4.8.3761.0
1679kb.
System.Windows.Forms.DataVisualization.dll28.03.2019
system.windows.forms.datavisualization.dll 4.7.3062.0
1668kb.
System.Windows.Forms.DataVisualization.dll26.03.2018
system.windows.forms.datavisualization.resources 4.0.30319.1
266kb.
System.Windows.Forms.DataVisualization.dll27.07.2012
system.windows.forms.design.dll 4.800.121.26107
3160kb.
System.Windows.Forms.Design09.11.2021
system.windows.forms.design.editors.dll 4.800.121.26107
242kb.
System.Windows.Forms.Design.Editors09.11.2021

system:
system.configuration.install.resources.chs.dll 1.0.3300.0
24kb.
29.01.2002
system.configuration.install.resources.cht.dll 1.0.3300.0
24kb.
29.01.2002
system.configuration.install.resources.es.dll 1.0.3300.0
16kb.
14.02.2002
system.configuration.install.resources.fr.dll 1.0.3300.0
16kb.
18.02.2002
system.configuration.install.resources.ger.dll 1.0.3300.0
16kb.
22.02.2002
system.configuration.install.resources.it.dll 1.0.3300.0
16kb.
18.02.2002
system.configuration.install.resources.ja.dll 1.0.3300.0
28kb.
25.01.2002
system.configuration.install.resources.kor.dll 1.0.3300.0
16kb.
29.01.2002
system.configuration.install.dll 1.0.3705.6018
76kb.
Microsoft .NET Framework build environement is Retail. SafeSync counter=027.06.2007
system.data.resources.chs.dll 1.0.3300.0
104kb.
29.01.2002
system.data.resources.cht.dll 1.0.3300.0
108kb.
29.01.2002
system.data.resources.es.dll 1.0.3300.0
116kb.
14.02.2002
system.data.resources.fr.dll 1.0.3300.0
120kb.
18.02.2002
system.data.resources.ger.dll 1.0.3300.0
120kb.
22.02.2002
system.data.resources.it.dll 1.0.3300.0
116kb.
18.02.2002
system.data.resources.ja.dll 1.0.3300.0
128kb.
25.01.2002
system.data.resources.kor.dll 1.0.3300.0
124kb.
29.01.2002
system.data.dll 1.0.3705.6018
1152kb.
Microsoft .NET Framework build environement is Retail. SafeSync counter=027.06.2007
system.design.resources.chs.dll 1.0.3300.0
208kb.
29.01.2002
system.design.resources.cht.dll 1.0.3300.0
144kb.
29.01.2002
Send message