OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênt2embed (2).dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Microsoft T2Embed Font Embedding
Kích thước tập tin: 106.5 Kb
Ngày tập tin: 21.11.2010 07:24
Tập tin phiên bản: 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Nội bộ tên: T2EMBED.DLL
Tên file gốc: T2EMBED.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.1.7601.17514
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt t2embed (2).dll:


Sao chép tập tin t2embed (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu t2embed (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép t2embed (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép t2embed (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 t2embed (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
t2embed (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
146kb.
Microsoft T2Embed Font Embedding21.11.2010
t2embed.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
115kb.
Microsoft T2Embed Font Embedding14.04.2008
t2embed.dll 5.2.3790.4766 (srv03_sp2_qfe.100826-0355)
207kb.
Microsoft T2Embed Font Embedding27.08.2010
t2embed.dll 10.0.17134.441 (WinBuild.160101.0800)
174kb.
Microsoft T2Embed Font Embedding09.11.2018

embed:
wt2embed.dll 5.2.3790.4766 (srv03_sp2_qfe.100826-0355)
118kb.
Microsoft T2Embed Font Embedding27.08.2010
embeddedutil.dll 1.0.0114.0 (win7sp1_rtm.101119-1850)
57kb.
EmbeddedUtil.DLL - Common Utilities tool suite21.11.2010
embeddedutil.dll 1.0.0114.0 (win7sp1_rtm.101119-1850)
48kb.
EmbeddedUtil.DLL - Common Utilities tool suite21.11.2010
fsprgembeddedstore.dll 1.0.5.0
31kb.
FsprgEmbeddedStore07.07.2012
embedded_keyboard.ini
9kb.
03.10.2012
embedded_menu.ini
13kb.
03.10.2012
embedded_mouse.ini
1kb.
03.10.2012
embeddedlists.dll
17kb.
15.04.2010
kjsembed.dll
1222kb.
08.10.2012
mysql_embedded.exe 5.5.25a.0
8649kb.
08.10.2012
fontembed.ini
21kb.
27.06.2011
embeddedmodesvc.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
164kb.
Debug Register Service12.04.2018
embeddedmodesvcapi.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
45kb.
Embedded Mode Service Client DLL12.04.2018
Send message