OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênt3hud.ini

Thể loại: Thief 3
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 6.84 Kb
Ngày tập tin: 05.04.2004 08:27
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt t3hud.ini:


Sao chép tập tin t3hud.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu t3hud.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép t3hud.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép t3hud.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 t3hud.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


hud:
hud1280x720.ini
0kb.
26.10.2012
hud1280x1024.ini
0kb.
26.10.2012
defaulthudeffects.ini
5kb.
01.12.2008
echelonhud.dll
380kb.
08.04.2003
bthudtask.exe 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
35kb.
Bluetooth Uninstall Device Task26.01.2015
bthudtask.exe 6.3.9600.17415 (winblue_r4.141028-1500)
35kb.
Bluetooth Uninstall Device Task12.06.2016
Send message