OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêntiminiservice.exe

Thể loại: ASUS K53SJ WIN7 64
Mô tả: Titanium mini-service
PrivateBuild: Build 1345 - 9/17/2010
Kích thước tập tin: 235.83 Kb
Ngày tập tin: 18.09.2010 02:32
Tập tin phiên bản: 3.0.0.1345
Tên sản phẩm: Trend Micro Titanium
Sản phẩm phiên bản: 3.0
Tên công ty: Trend Micro Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt timiniservice.exe:


Sao chép tập tin timiniservice.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu timiniservice.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép timiniservice.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép timiniservice.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 timiniservice.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
timiniservice (2).exe 3.0.0.1345
157kb.
Titanium mini-service
PrivateBuild: Build 1345 - 9/17/2010
18.09.2010
timiniservice (2).ini
0kb.
18.09.2010
Send message