OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêntpc.exe

Thể loại: Borland Turbo Pascal 7.0
Mô tả: Original exe file
Kích thước tập tin: 73.6 Kb
Ngày tập tin: 19.09.2012 09:10
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt tpc.exe:


Sao chép tập tin tpc.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu tpc.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép tpc.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép tpc.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 tpc.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
tpcps.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
99kb.
Microsoft Tablet PC Platform Component21.11.2010
tpcps.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
40kb.
Microsoft Tablet PC Platform Component14.07.2009
tpcps.dll 10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)
95kb.
Microsoft Tablet PC Platform Component04.04.2020
tpc_oobe.dll 1.7.2600.5512 (xpsp.080413-2108)
2569kb.
Microsoft Tablet PC Component13.04.2008

tpc:
mtpclres.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
129kb.
Mtpcl Printer Driver17.08.2001
ftpctrs2.dll 6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)
8kb.
FTP Service Performance Counters17.08.2001
exch_smtpctrs.dll 6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)
12kb.
SMTP Server Perfmon DLL17.08.2001
smtpcons.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
40kb.
17.08.2001
mtpclres.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
130kb.
Mtpcl Printer Driver24.03.2005
ftpctrs2.dll 6.0.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
9kb.
FTP Service Performance Counters24.03.2005
smtpctrs.dll 6.0.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
16kb.
SMTP Server Perfmon DLL24.03.2005
smtpcons.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
42kb.
24.03.2005
wftpctrs2.dll 6.0.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
8kb.
FTP Service Performance Counters25.03.2003
wnntpctrs.dll 6.0.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
14kb.
NNTP Service Performance Counters17.02.2007
wsmtpctrs.dll 6.0.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
13kb.
SMTP Server Perfmon DLL17.02.2007
microsoft.web.management.ftpclient.resources.dll 6.1.7601.17514
84kb.
12.04.2011
microsoft.web.management.ftpclient.dll 6.1.7601.17514
464kb.
FTPSVC Admin UI support21.11.2010
smtpcons (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
47kb.
14.07.2009
ftpconfigext.dll 7.5.7600.14294 (win7_rtm.090713-1255)
18kb.
FTPSVC Configuration Extension for IIS Configuration System14.07.2009
ftpctrlps.dll 7.5.7600.14294 (win7_rtm.090713-1255)
14kb.
Proxy/Stub for FTPSVC Runtime Status API14.07.2009
bthmtpcontexthandler (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
30kb.
Bluetooth MTP Context Menu Handler14.07.2009
Send message