OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênu2configurator.exe

Thể loại: .exe
Mô tả: NFSU2 Car Hacker
Kích thước tập tin: 453.5 Kb
Ngày tập tin: 06.01.2010 09:20
Tập tin phiên bản: 0.8
Nội bộ tên: U2CarHacker.exe
Tên file gốc: U2CarHacker.exe
Tên sản phẩm: NeedForSpeed Underground 2 Car Hacker
Sản phẩm phiên bản: 0.8
Tên công ty: O_o
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt u2configurator.exe:


Sao chép tập tin u2configurator.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu u2configurator.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép u2configurator.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép u2configurator.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 u2configurator.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


configurator:
igeffectsconfigurator (2).exe 1.0.1985.21271
244kb.
08.06.2005
igeffectsconfigurator.exe 1.0.2152.22534
244kb.
22.11.2005
configurator.exe
200kb.
10.06.2019
ogse_configurator.exe 2.0.9.0
661kb.
Configurator
OGSR configurator
22.02.2022
configurator.ini
0kb.
06.03.2022
lost alpha configurator.exe 1.1.132.19076
1160kb.
Lost Alpha Configurator07.04.2022
lost alpha configurator.exe 1.1.131.19072
1162kb.
Lost Alpha Configurator27.05.2022
touchconfigurator.exe 6.1.7600.16385 (win7_wdk.100208-1538)
354kb.
Windows Setup API06.04.2022
Send message