OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênu2dmapi.dll

Thể loại: vb6
Mô tả: Crystal Reports MAPI Export Destination
Kích thước tập tin: 121.34 Kb
Ngày tập tin: 18.11.1996 22:15
Tập tin phiên bản: 4.6.1.106
Nội bộ tên: U2DMAPI
Tên sản phẩm: Crystal Reports for Visual Basic
Sản phẩm phiên bản: 4.6.1.0
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt u2dmapi.dll:


Sao chép tập tin u2dmapi.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu u2dmapi.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép u2dmapi.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép u2dmapi.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 u2dmapi.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


dmapi:
dmapisetextimpldesktop.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
59kb.
DmApiSetExtImplDesktop12.04.2018
omadmapi.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
152kb.
omadmapi12.04.2018
Send message