OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênu31220hu.dll

Mô tả: UFL to convert 20th century dates to 21st century dates
Kích thước tập tin: 10.36 Kb
Ngày tập tin: 12.05.2022 21:49
Tập tin phiên bản: 13.0.6.1027
Nội bộ tên: uf122000
Tên file gốc: u2122000.dll
Tên sản phẩm: SBOP Crystal Reports
Sản phẩm phiên bản: 13.0.6.1027
Tên công ty: SAP BusinessObjects
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt u31220hu.dll:


Sao chép tập tin u31220hu.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu u31220hu.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép u31220hu.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép u31220hu.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 u31220hu.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message