OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênubiorbitapi_r2_loader.dll

Thể loại: Assassin`s Creed III
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 229.12 Kb
Ngày tập tin: 14.11.2012 07:41
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ubiorbitapi_r2_loader.dll:


Sao chép tập tin ubiorbitapi_r2_loader.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ubiorbitapi_r2_loader.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ubiorbitapi_r2_loader.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ubiorbitapi_r2_loader.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ubiorbitapi_r2_loader.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
ubiorbitapi_r2_loader.dll
224kb.
06.01.2022
ubiorbitapi_r2_loader.dll
126kb.
09.01.2022
ubiorbitapi_r2_loader.dll
229kb.
18.01.2022
ubiorbitapi_r2_loader.dll
66kb.
28.11.2012

ubiorbitapi:
ubiorbitapi_r2.dll 1.0.0.1
9kb.
Orbit Emulator18.11.2012
_ubiorbitapi_r2_loader.dll_для_far_cry_3_и_герое 1.17.0.0
601kb.
Download Studio Setup22.01.2022
ubiorbitapi_r2.dll 1, 0, 0, 115
713kb.
orbitdll Dynamic Link Library01.02.2022
ubiorbitapi_r2.dll 1, 0, 0, 104
709kb.
orbitdll Dynamic Link Library13.03.2022
ubiorbitapi_r2.dll
376kb.
17.08.2022
ubiorbitapi_r2.dll
1620kb.
Ubisoft Game Launcher API r213.11.2022
Send message