OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênuninstall zalo.exe

Mô tả: Zalo - NhЇn gнi yкu th°Ўng
Kích thước tập tin: 0.51 Mb
Ngày tập tin: 17.11.2021 05:35
Tập tin phiên bản: 21.11.3
Tên sản phẩm: Zalo
Sản phẩm phiên bản: 21.11.3
Tên công ty: VNG Corp.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt uninstall zalo.exe:


Sao chép tập tin uninstall zalo.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu uninstall zalo.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép uninstall zalo.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép uninstall zalo.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 uninstall zalo.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
uninstall zalo.exe 22.3.1
525kb.
Zalo - NhЇn gнi yкu th°Ўng29.03.2022
uninstall zalo.exe 22.4.1
526kb.
Zalo - NhЇn gнi yкu th°Ўng01.04.2022
uninstall zalo.exe 22.9.2
530kb.
Zalo - NhЇn gнi yкu th°Ўng15.09.2022

uninstall:
uninstall.exe 2.1
106kb.
GOM Player Setup File
GOM Player Setup File (2012-03-14 15:35:00)
24.04.2012
uninstallmanagerhelper.dll 2.4.0.5
793kb.
Program Manager Library
Part of Auslogics BoostSpeed
17.08.2012
uninstallmanager.exe 2.4.0.5
845kb.
Uninstall Manager
Part of Auslogics BoostSpeed
17.08.2012
uninstall.exe 1.1.14 beta 3
151kb.
foobar2000 Installer25.09.2012
uninstall.exe 2.1.1.0.0
80kb.
SumatraPDF Installer25.09.2012
uninstall.exe
492kb.
27.09.2012
uninstall.exe
293kb.
27.09.2012
uninstall.exe
260kb.
28.09.2012
uninstall.exe
75kb.
30.09.2012
uninstall.exe 2.0.1
81kb.
WinDjView Uninstall30.09.2012
uninstall (2).exe 4.20.0
121kb.
Uninstall WinRAR09.06.2012
uninstall.exe 4.20.0
132kb.
Uninstall WinRAR09.06.2012
uninstall.exe 1.0.0
6213kb.
Klest-crossword(64-bit) - a cross-platform software for professional creating and guessing the classic crossword puzzles.04.10.2012
uninstall.exe
81kb.
11.10.2012
uninstallnero.exe 1,0,0,4
228kb.
Uninstaller12.09.2005
uninstall.exe
238kb.
20.10.2012
uninstall.ini
1kb.
26.10.2012
uninstall.exe 1, 0, 0, 1
252kb.
25.10.2012
uninstall.ini
1254kb.
26.10.2012
uninstall.exe
87kb.
20.12.2009
Send message