OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênunzip32.dll

Thể loại: Download Master
Mô tả: Info-ZIP's UnZip DLL for Win32
Kích thước tập tin: 49.89 Kb
Ngày tập tin: 05.04.2020 16:19
Tập tin phiên bản: 5.52
Nội bộ tên: UnZip32
Tên file gốc: UNZIP32.DLL
Tên sản phẩm: Info-ZIP's UnZip Windows DLL
Sản phẩm phiên bản: 5.52
Tên công ty: Info-ZIP
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt unzip32.dll:


Sao chép tập tin unzip32.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu unzip32.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép unzip32.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép unzip32.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 unzip32.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
unzip32.dll 5.51
105kb.
Info-ZIP's UnZip DLL for Win3222.02.2011
unzip32.dll 5.52
44kb.
Info-ZIP's UnZip DLL for Win3201.03.2005
unzip32.dll 5.52
100kb.
Info-ZIP's UnZip DLL for Win3205.11.2010
unzip32.dll 5.4
140kb.
Info-ZIP's UnZip DLL for Win3214.08.2017
unzip32.dll 5.5
103kb.
Info-ZIP's UnZip DLL for Win3223.12.2022

unzip:
dunzip32.dll 5.00.08
146kb.
DynaZip-32 Multi-Threading UnZip DLL03.07.2012
wsunzip.dll 5.4
140kb.
Info-ZIP's UnZip DLL for Win3202.12.1998
unzip.exe
23kb.
17.02.1992
srext_unzip.dll 5.4
100kb.
Info-ZIP's UnZip DLL for Win3215.01.2001
icon.unzip.exe_f1b1a6f4ff8e4e478856a053be474086. 22.0.347
48kb.
InstallShield08.06.2019
icon.unzip.exe_f1b1a6f4ff8e4e478856a053be474086. 22.0.347
48kb.
InstallShield08.06.2019
bunzip2.exe
74kb.
14.04.2003
gunzip.exe
48kb.
11.11.1999
funzip.exe
21kb.
07.02.2010
unzip.exe 6.0
216kb.
Info-ZIP's UnZip for Win32 console07.02.2010
unzipsfx.exe
70kb.
07.02.2010
unzip.exe 5.51.1871.34282
161kb.
UnZip SPECS UnZip: list, test and extract compressed files in a ZIP archive
PrivateBuild: Patchlevel 1
SpecialBuild: GNU for Win32
30.03.2016
unzip.exe
164kb.
16.08.2015
unzipsfx.exe
50kb.
16.08.2015
icon.unzip.exe_f1b1a6f4ff8e4e478856a053be474086. 22.0.347
48kb.
InstallShield08.06.2019
Send message