OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênv3d_sse.dll

Thể loại: Bad Day L.A.
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 264.04 Kb
Ngày tập tin: 20.08.2002 14:10
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt v3d_sse.dll:


Sao chép tập tin v3d_sse.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu v3d_sse.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép v3d_sse.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép v3d_sse.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 v3d_sse.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


sse:
csseqchk.dll 10.0.1009
72kb.
CSSeqChk17.08.2001
dssec.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
50kb.
Directory Service Security UI14.04.2008
dssenh.dll 5.1.2600.5507 (xpsp.080318-1711)
136kb.
Microsoft Enhanced DSS and Diffie-Hellman Cryptographic Provider14.04.2008
rasser.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
13kb.
Remote Access Media DLL for COM ports17.08.2001
syssetup.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
967kb.
Windows NT System Setup14.04.2008
wmsset32.dll 4.00.994.9
47kb.
Windows Messaging System17.11.1996
dssec.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
67kb.
Directory Service Security UI24.03.2005
dssenh.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
231kb.
Microsoft Enhanced DSS and Diffie-Hellman Cryptographic Provider18.02.2007
rasser.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
20kb.
Remote Access Media DLL for COM ports24.03.2005
syssetup.dll 5.2.3790.4226 (srv03_sp2_qfe.080128-1204)
1269kb.
Windows NT System Setup18.06.2012
wcsseqchk.dll 10.0.1009
72kb.
CSSeqChk25.03.2003
wdssec.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
43kb.
Directory Service Security UI24.03.2005
wdssenh.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
144kb.
Microsoft Enhanced DSS and Diffie-Hellman Cryptographic Provider18.02.2007
wrasser.dll 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
14kb.
Remote Access Media DLL for COM ports25.03.2003
wsyssetup.dll 5.2.3790.4226 (srv03_sp2_qfe.080128-1204)
1028kb.
Windows NT System Setup29.01.2008
mssetup.dll 3.01.0.8043
277kb.
Setup DLL
ACME Setup for Visual Studio'98
24.08.1998
mssetup.dll 3.01
259kb.
Setup DLL
Windows Setup Toolkit (Throttle)
20.10.2000
issetup.dll 14.0.162
523kb.
InstallShield (R) Setup Engine18.04.2007
api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0 (2).dl 6.1.7601.21772 (win7sp1_ldr.110715-1506)
4kb.
ApiSet Stub DLL16.07.2011
api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll 6.1.7601.21772 (win7sp1_ldr.110715-1506)
4kb.
ApiSet Stub DLL16.07.2011
Send message