OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênv8.dll

Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 14.02 Mb
Ngày tập tin: 07.11.2022 15:07
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt v8.dll:


Sao chép tập tin v8.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu v8.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép v8.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép v8.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 v8.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
v8.dll
14972kb.
07.05.2020
v8iszw3.exe
143kb.
07.10.2016
v8_libbase.dll
122kb.
07.05.2020
v8_libbase.dll
121kb.
07.11.2022
v8_libplatform.dll
81kb.
07.05.2020
v8_libplatform.dll
85kb.
02.11.2022
v8_libplatform.dll
81kb.
07.11.2022
Send message