OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênv8_libbase.dll

Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 120.5 Kb
Ngày tập tin: 07.11.2022 15:07
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt v8_libbase.dll:


Sao chép tập tin v8_libbase.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu v8_libbase.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép v8_libbase.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép v8_libbase.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 v8_libbase.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
v8_libbase.dll
122kb.
07.05.2020

libbase:
libbase.dll 6,0,58,0
1028kb.
Autodesk DirectConnect22.02.2011
Send message