OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênvac.dll

Thể loại: Windows 10
Mô tả: Volumetric Audio Compositor Service
Kích thước tập tin: 401.62 Kb
Ngày tập tin: 12.04.2018 02:34
Tập tin phiên bản: 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
Nội bộ tên: vac.dll
Tên file gốc: vac.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 10.0.17134.1
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt vac.dll:


Sao chép tập tin vac.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu vac.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép vac.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép vac.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 vac.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
vacuumdb.exe 9.2.1
40kb.
PostgreSQL Utility20.09.2012
vacuumdb.exe 9.1.2
56kb.
PostgreSQL Utility01.12.2011
vacuumlo.exe
25kb.
20.09.2012
vacuumlo.exe
37kb.
01.12.2011

vac:
dpvacm.dll 5.03.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
21kb.
Microsoft DirectPlay Voice ACM Provider14.04.2008
divaci.dll DIVA Client for Windows 2000 divafor/2/nt.cli/setup50 101-253
6kb.
DIVA Client for Windows 200017.08.2001
dpvacm.dll 5.3.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
34kb.
Microsoft DirectPlay Voice ACM Provider17.02.2007
wdpvacm.dll 5.3.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
22kb.
Microsoft DirectPlay Voice ACM Provider17.02.2007
dvacore.dll 5.0.0.0
1529kb.
28.03.2011
aecbhvacbaseenu.dll 6, 7, 45, 0
89kb.
AecbHvacBaseRC DLL
Locale Resources for AecbHvacBase
17.01.2011
dvacore.dll 5.0.0.0
2196kb.
28.03.2011
javacpl.exe 10.5.1.255
63kb.
Java(TM) Control Panel24.09.2012
javacpl.exe 6.0.200.2
58kb.
Java(TM) Control Panel27.06.2012
winzipssprivacyprotector.exe 1.0.648.10781
1508kb.
WinZip System Scanner - Privacy Protector
http://www.winzip.com
11.04.2012
uvac3enc.dll 1, 0, 0, 5
80kb.
Ulead AC3 encoder22.06.2011
privacyshadesinstaller_release_x86.exe 13.00.1104.1779
7184kb.
12.05.2010
lws_privacyshade_uninstall.exe 13.00.1104.1779
46kb.
12.05.2010
javac.exe
28kb.
16.09.2003
javacpl.exe 6.0.310.5
58kb.
Java(TM) Control Panel07.05.2012
javac.exe 7.0.60.23
14kb.
Java(TM) Platform SE binary15.11.2012
javacpl (2).exe 10.6.2.23
71kb.
Java(TM) Control Panel15.11.2012
javacpl.exe 10.6.2.23
71kb.
Java(TM) Control Panel15.11.2012
Send message